top of page
Haircut

Women’s Cut                                               $20 & Up

Women’s Shampoo/Cut/Style                        $30 & Up

Men’s Cut                                                    $20

Men’s Shampoo/Cut/Style                             $25

 

Bang Trim                                                     $10

Beard Trim                                                    $10

HAIRCUT

bottom of page